Zgodnie z polskimi normami serii PN-EN 1089, każda dostarczana przez nas butla z gazem oznakowana jest etykietą ostrzegającą oraz kodem barwnym.

 

Etykiety ostrzegające

Mają za zadanie ułatwić identyfikację każdej butli i jej zawartości oraz ostrzegać o głównych niebezpieczeństwach związanych z ich zawartością. Na etykietach mogą również być podawane inne istotne informacje, takie jak nazwa gazu i jego wzór chemiczny oraz dodatkowe dane dotyczące pomiarów sprawdzających.

Wzór etykiety butli producenta SPAWMET:

 

1. Zwroty R i S – ostrzeżenia przed ryzykiem i zalecenia bezpieczeństwa,
2. Nalepki ostrzegawcze (zgodne z ADR) – romby,
3. Wzory chemiczne gazów lub mieszanin gazowych,
4. Nazwa handlowa produktu,
5. Pełne określenie gazu – zgodnie z ADR,
6. Wskazówka producenta,
7. Nazwa, adres i numer telefonu producenta.

 

 

Kod barwny

Oznaczenie kolorystyczne umieszczane jest na czaszy butli, część cylindryczna w zasadzie może być malowana dowolnie. Znakowanie barwne jest dodatkową informacją o właściwościach gazu (palny, utleniający etc.) i zasadniczą korzyścią z takiego oznakowania jest jego rozpoznawalność nawet z dużych odległości, gdy nieczytelne są nalepki ostrzegawcze.